Algemene voorwaarden

STANDAARDVOORWAARDEN EN KLANTENINFORMATIE

I. Algemene voorwaarden

Basisvoorziening

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u als leverancier met ons sluit. Tenzij anders overeengekomen, is het opnemen van eigen voorwaarden uitgesloten.

Een consument in de zin van de volgende bepalingen is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kan worden toegeschreven.

Een ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of partnerschap met handelingsbekwaamheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn of haar zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit. Rechtskeuze, plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie Het recht van het Verenigd Koninkrijk is van toepassing.

Ten aanzien van cliënten is deze rechtskeuze slechts van toepassing indien zij de cliënt niet de bescherming ontneemt die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de respectieve cliënt zijn gewone verblijfplaats heeft (geloofwaardigheidsbeginsel). ).

Indien u geen consument bent, maar een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is onze vestigingsplaats de bevoegde rechtbank en de plaats van uitvoering voor alle betrekkingen met ons die voortvloeien uit de bedrijfsuitoefening.

Hetzelfde geldt voor omstandigheden waarin u geen algemene bevoegde rechtbank in Verenigd Koninkrijk of de EU hebt, alsook voor omstandigheden waarin uw woonplaats of gewone verblijfplaats onbekend is op het ogenblik dat de rechtsvordering wordt ingesteld.

De mogelijkheid om een vordering bij het gerecht van een andere plaats van bevoegdheid in te stellen, blijft onverlet. De bepalingen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

Individueel ontworpen producten Onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verstrekt u ons via het online bestelsysteem of per e-mail de voor de individuele vormgeving van de goederen vereiste informatie, teksten of gegevens. Alle specificaties die wij geven met betrekking tot bestandsformaten moeten worden nageleefd.

U bent verplicht ervoor te zorgen dat u geen gegevens doorgeeft waarvan de inhoud inbreuk maakt op de rechten van derden (met name auteursrechten, naamrechten en handelsmerkrechten) of in strijd is met bestaande wetten. U vrijwaart ons uitdrukkelijk tegen alle aanspraken van derden in dit verband.

Dit geldt ook voor de kosten van eventuele juridische vertegenwoordiging die in dit verband vereist